Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Käyttöehdot
OK

Käyttöehdot

Yleistä

Yl­lä­pi­tä­mämme s-business.fi -verk­kosivujen käyt­tö edel­lyt­tää, että käyt­tä­jä nou­dat­taa verk­ko­sivujemme käyt­tö­eh­to­ja.

Käyt­tä­jän oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det

Verk­ko­sivujamme saa kat­sel­la ja se­la­ta sekä tu­los­taa käyt­tä­jän omaa, hen­ki­lö­koh­tais­ta käyt­töä var­ten. Käyt­tä­jä ei saa ko­pioi­da tai muu­toin jäl­jen­tää, siir­tää, jael­la tai tal­len­taa mi­tään S-Business.fi -verk­ko­sivujen si­säl­töä, eikä käyt­tää verk­ko­pal­ve­lus­sa ole­via kuvia, tuo­te­tie­to­ja, ta­va­ra­merk­ke­jä, tuo­te­merk­ke­jä, lii­ke­tun­nuk­sia tai muuta si­säl­töä ilman etu­kä­teen an­ta­maamme kir­jal­lis­ta lupaa. Teks­tiä tai kuvia ei saa käyt­tää kau­pal­li­siin tar­koi­tuk­siin.

Verk­ko­pal­ve­lun saatavuus ja si­sältö­

Emme takaa s-business.fi -verk­ko­sivuilla ole­vien tie­to­jen oi­keel­li­suut­ta tai luo­tet­ta­vuut­ta. Kuvat, tuo­te­tie­dot, tuot­tei­den saa­ta­vuus ja kaik­ki muu verk­ko­sivuilla oleva ai­neis­to jul­kais­taan ilman ta­kuu­ta.

Varaamme oi­keu­den mil­loin ta­han­sa ilman en­nak­koil­moi­tus­ta ja mistä ta­han­sa syys­tä muut­taa s-business.fi -verk­ko­sivujen käyt­tö­eh­to­ja, ul­koa­sua, si­säl­töä, saa­ta­vuut­ta sekä niil­lä tar­jot­ta­via pal­ve­lui­ta tai muita verk­ko­sivujen omi­nai­suuk­sia.

Emme takaa s-business.fi -verk­ko­sivujen kes­key­tyk­se­tön­tä tai vir­hee­tön­tä toi­min­taa, emmekä vas­taa sen saa­ta­vuu­des­ta. Verkkosivuilla pidätetään oikeus ottaa jokin palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Mi­kä­li pa­kot­ta­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä ei muuta johdu, emme vas­taa mis­tään verk­ko­sivujen käy­tös­tä, nii­den es­ty­nees­tä käy­tös­tä tai muus­ta näi­hin liit­ty­väs­tä syys­tä ai­heu­tu­vas­ta va­hin­gos­ta.

Kol­man­sien os­a­puo­lien pal­ve­lut

Verk­ko­sivuillamme voi olla link­ke­jä kol­man­sien os­a­puo­lien omis­ta­mil­le tai yl­lä­pi­tä­mil­le si­vuil­le. Näil­le si­vuil­le siir­tyes­sään käyt­tä­jän on tu­tus­tut­ta­va ja hy­väk­syt­tä­vä nii­den mah­dol­li­set käyt­tö­eh­dot ennen käy­tön aloit­ta­mis­ta. Meillä ei ole mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa nii­den si­vu­jen si­säl­töön, joi­den te­ki­jä tai jul­kai­si­ja on joku muu kuin S-Business Oy, emmekä vas­taa näi­den kol­man­sien os­a­puo­lien tuot­ta­mien si­vu­jen toi­min­nas­ta, si­säl­lös­tä tai muis­ta omi­nai­suuk­sis­ta.

Evästeiden käyttö ja tietojen kerääminen

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä esimerkiksi verkkosivuilla olevien palveluiden toiminnallisuuksia ja tilastointia varten. Tiettyjen pal­ve­lu­jen käyt­tö edel­lyt­tää se­lai­noh­jel­mal­ta eväs­tei­den käy­tön (coo­kies) hy­väk­sy­mis­tä.

Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön päätelaitteensa selainasetuksista tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa verkkosivuilla olevien palveluiden toimintaan (esim. Extranet, hakemuslomake).

Kävijämäärien seuraaminen ja tilastointi

Verkkosivuillamme kerätään tietoa kävijämääristä ja tarkistetaan käyttäjän selainversio. Näitä tietoja ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön. Analytiikka perustuu Google Analytics –raportointityökaluun. Lisätietoja: support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&topic=2790009.

S-Business Extranet

Extranet-palvelumme tarvitsee evästeitä toimiakseen ja edellyttää käyttäjältä evästeiden hyväksymistä.

Käyttäjästä tallentuu palvelua käytettäessä seuraavia tietoja:

 • käyttäjän verkko-osoite
 • selainversio
 • viimeisimmän kirjautumisen ajankohta ja kirjautumisyritysten lukumäärä
 • käyttäjän kielivalinta
 • salasananvaihtolinkkiä pyydettäessä käyttäjän sähköpostiosoite, johon salasananvaihtolinkki on tilattu
 • virhetilanteessa tallennetaan ominaisuuteen (esim. hakuparametriin) kuuluva tunniste (järjestelmän uniikki tunniste, jonka avulla pystytään selvittämään mistä tapahtumasta on kysymys)

S-Business -hakemus

S-Business hakemuksen toiminnallisuus edellyttää, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet.  Hakemukselle syötetyt ja lomakkeelta esikatseltavat tiedot tallennetaan tietosuojaselosteen mukaisesti asiakasrekisteriimme.

Chat-palvelu

Chat-palvelua käyttäessä keräämme käyttäjästä asiakastietoja, kuten verkko-osoitteita ja chat-keskustelujen sisältöä. Suurimman osan näistä tiedoista chatissa keskusteleva käyttäjä antaa itse chat-palvelun kautta keskusteluyhteyden aikana.

Emme kysy emmekä luovuta chatin kautta sensitiivistä tietoa, kuten henkilötunnuksia tai korttinumeroita ja vastaavasti käyttäjän ei tulisi välittää tällaisia tietoja Chatin kautta meille.

Chatiin tallennettuja keskusteluja säilytetään kahden (2) vuoden ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan. Keräämme Chat-palvelun käytöstä analyysitietoja mm. palvelun kehittämiseksi.

Immateriaalioi­keu­det

Verk­ko­sivujemme si­säl­tö, mu­kaan lu­kien kuvat, tuo­te­tie­dot, ta­va­ra­mer­kit, tuo­te­mer­kit, lii­ke­tun­nuk­set jne., ovat S-Business Oy:n tai kol­man­nen os­a­puo­len omai­suut­ta, jota immateriaalioikeuslainsäädäntö ja muut lait suo­jaa­vat.

Pi­dät­ämme kaik­ki oi­keu­det S-Business -verk­ko­sivuihin ja niiden si­säl­töön, jol­lei näis­sä käyt­tö­eh­dois­sa tai verk­ko­sivuilla toi­sin mai­ni­ta.

Tue­tut se­lai­met

Verk­ko­si­vumme toi­mi­vat kai­kil­la ylei­sim­min käy­te­tyil­lä se­lain­oh­jel­mil­la. Suo­sit­te­lem­me tie­to­tur­val­li­suu­den ja si­vu­jen ylei­sen toi­mi­vuu­den vuok­si uusim­pien se­lain­ver­sioi­den käyt­töä.

 • ABC
 • Sale
 • Alepa
 • Sokos Hotels
 • Kodin Terra
 • Coffee House
 • Amarillo
 • Rosso