Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Evästeinformaatio
OK

Käyttöehdot

Yleistä

Yl­lä­pi­tä­mämme s-business.fi -verk­kosivujen käyt­tö edel­lyt­tää, että käyt­tä­jä nou­dat­taa verk­ko­sivujemme käyt­tö­eh­to­ja.

Verk­ko­pal­ve­lun saatavuus ja si­sältö­

Verk­ko­sivujamme saa kat­sel­la ja se­la­ta sekä tu­los­taa käyt­tä­jän omaa, hen­ki­lö­koh­tais­ta käyt­töä var­ten. Käyt­tä­jä ei saa ko­pioi­da tai muu­toin jäl­jen­tää, siir­tää, jael­la tai tal­len­taa mi­tään S-Business.fi -verk­ko­sivujen si­säl­töä, eikä käyt­tää verk­ko­pal­ve­lus­sa ole­via kuvia, tuo­te­tie­to­ja, ta­va­ra­merk­ke­jä, tuo­te­merk­ke­jä, lii­ke­tun­nuk­sia tai muuta si­säl­töä ilman etu­kä­teen an­ta­maamme kir­jal­lis­ta lupaa. Teks­tiä tai kuvia ei saa käyt­tää kau­pal­li­siin tar­koi­tuk­siin.

Verk­ko­pal­ve­lun saatavuus ja si­sältö­

Emme takaa s-business.fi -verk­ko­sivuilla ole­vien tie­to­jen oi­keel­li­suut­ta tai luo­tet­ta­vuut­ta. Kuvat, tuo­te­tie­dot, tuot­tei­den saa­ta­vuus ja kaik­ki muu verk­ko­sivuilla oleva ai­neis­to jul­kais­taan ilman ta­kuu­ta.

Varaamme oi­keu­den mil­loin ta­han­sa ilman en­nak­koil­moi­tus­ta ja mistä ta­han­sa syys­tä muut­taa s-business.fi
-verk­ko­sivujen käyt­tö­eh­to­ja, ul­koa­sua, si­säl­töä, saa­ta­vuut­ta sekä niil­lä tar­jot­ta­via pal­ve­lui­ta tai muita verk­ko­sivujen omi­nai­suuk­sia.

Emme takaa s-business.fi -verk­ko­sivujen kes­key­tyk­se­tön­tä tai vir­hee­tön­tä toi­min­taa, emmekä vas­taa sen saa­ta­vuu­des­ta. Verkkosivuilla pidätetään oikeus ottaa jokin palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Mi­kä­li pa­kot­ta­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä ei muuta johdu, emme vas­taa mis­tään verk­ko­sivujen käy­tös­tä, nii­den es­ty­nees­tä käy­tös­tä tai muus­ta näi­hin liit­ty­väs­tä syys­tä ai­heu­tu­vas­ta va­hin­gos­ta.

Chat-palvelu

S-Business -sivustolla toimii chat-palvelu, jonka kautta voi olla yhteydessä S-Business asiakaspalveluun.
Chatiin tallennettuja keskusteluja säilytetään kahden (2) vuoden ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan.

Emme kysy emmekä luovuta chatin kautta sensitiivistä tietoa, kuten henkilötunnuksia tai korttinumeroita ja vastaavasti käyttäjän ei tulisi välittää tällaisia tietoja Chatin kautta meille.

Kol­man­sien os­a­puo­lien pal­ve­lut

Verk­ko­sivuillamme voi olla link­ke­jä kol­man­sien os­a­puo­lien omis­ta­mil­le tai yl­lä­pi­tä­mil­le si­vuil­le. Näil­le si­vuil­le siir­tyes­sään käyt­tä­jän on tu­tus­tut­ta­va ja hy­väk­syt­tä­vä nii­den mah­dol­li­set käyt­tö­eh­dot ennen käy­tön aloit­ta­mis­ta.

Evästeiden käyttö ja tietojen kerääminen

Evästeiden käytöstä voit lukea lisää evästeinformaatiosta.

Kävijämäärien seuraaminen ja tilastointi

Verkkosivuillamme kerätään tietoa kävijämääristä ja tarkistetaan käyttäjän selainversio. Näitä tietoja ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön. Analytiikka perustuu Google Analytics –raportointityökaluun.
Lisätietoja: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi&ref_topic=2919631

Tue­tut se­lai­met

Verk­ko­si­vumme toi­mi­vat kai­kil­la ylei­sim­min käy­te­tyil­lä se­lain­oh­jel­mil­la. Suo­sit­te­lem­me tie­to­tur­val­li­suu­den ja si­vu­jen ylei­sen toi­mi­vuu­den vuok­si uusim­pien se­lain­ver­sioi­den käyt­töä.

  • ABC
  • Sale
  • Alepa
  • Sokos Hotels
  • Kodin Terra
  • Coffee House
  • Amarillo
  • Rosso