S-Business Oy:n kampanja-, arvonta ja kilpailurekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

Rekisterinpitäjä

S-Business Oy
Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Y-tunnus 2389183-8

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

S-Business Oy
Sähköposti: s-business@sok.fi
Puhelin: 010 768 0820

Rekisterin nimi

S-Business Oy:n kampanja-, arvonta- ja kilpailurekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti kampanjan, arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään kampanjan, arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. 

Kilpailuun tai arvontaan osallistujat voivat myöntää erillisellä suostumuksellaan kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ja/ tai osallistujan kuvan tai muun sisällön ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein

 • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kampanjaa, kilpailua tai arvontaa
 • Suostumus voittajan nimen julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa
 • Suostumus osallistujan vastauksen, kuvan tai muun sisällön julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa

Käsiteltävät henkilötiedot

Voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja: 

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • osoite

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

 • Nimi- ja yhteystiedot

Mistä henkilötietoja saadaan

 • Henkilötiedot saadaan S-Business Oy:n asiakasrekisteristä tai ne kerätään kampanjaan, arvontaan tai kilpailuun osallistuvalta henkilöltä itseltään tai hänen suostumuksellaan kampanja-, arvonta- tai kilpailulomakkeen tai somekanavan kautta.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Säilytämme tämän selosteen mukaisia henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja hyödynnämme niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Tiedot tallennetaan S-Business Oy:n kampanja-, arvonta- ja kilpailurekisteriin ja ne poistetaan viimeistään 3 kk:n kuluessa siitä, kun arvonta/kilpailu/kampanja on päättynyt.

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada informaatiota

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja hänestä kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään, mikä on tietojen käsittelyn peruste ja kenelle tietoja luovutetaan.

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja virheellisten tietojen oikaisu
 • Oikeus tietojen poistamiseen silloin kun muuta lakisääteistä perustetta tietojen säilyttämiselle ei ole
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä
S-Business -asiakaspalveluun: s-business@sok.fi.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilöä profiloida.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

Suojaamme henkilötietoa huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja turvallisuuskeinoja.

Ainoastaan määrätyillä S-Business Oy:n ja S-Business Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää S-Business Oy:n kampanja-, arvonta- ja kilpailurekisteriä. 

Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Jokainen S-Business Oy:n kilpailurekisterin tietoja käsittelevä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että tietoja yritetään käyttää väärin Tilinhaltijan lukuun. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.