Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Evästeinformaatio
OK

S-Business Oy:s Lotteri- och tävlingsregister

DATASKYDDSBESKRIVNING

Europeiska Unionens dataskyddsförordning (EU) 2016/679, artiklarna 12, 13, 14 och 19

Personuppgiftsansvarig

S-Business Oy
Flemingsgatan 34, 00510 Helsinki
FO-nummer 2389183-8

Den dataskyddsombudets kontaktuppgifter

tietosuojavastaava@sok.fi

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

S-Business Oy
E-post: s-business@sok.fi
Tfn: 010 768 0820

Registrets namn

S-Business Oy:s Lotteri- och tävlingsregister
 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas tillfälligt för ordnandet av tävlingen. Personuppgifterna används för att en vinnare ska kunna utses och tävlingen genomföras, för att kontakta vinnaren samt för leverans av eventuella priser.

Deltagarna i tävlingen eller lottdragningen kan skilt samtycka till att den som ordnar tävlingen får publicera vinnarens namn och hemort och/eller deltagarens bild eller annat innehåll i medier valda av tävlingsarrangören utan att särskild ersättning utbetalas eller att därom meddelas skilt.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas på följande grunder

 • Samtycke till behandling av personuppgifter i samband med tävlingen eller lottdragningen
 • Samtycke till publicering av vinnarens namn i medier som valts av tävlingsarrangören
 • Samtycke till publicering av deltagarens svar, bild eller annat innehåll i medier som valts av tävlingsarrangören

Personuppgifter som behandlas

Vi kan behandla följande personuppgifter:

 • det företags namn och kontaktuppgifter som representeras
 • namn
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • adress
 • postnummer
 • postkontor

Personuppgiftsgrupper som behandlas

Namn och kontaktuppgifter

Varifrån fås personuppgifterna

Vi får personuppgifterna från S-Business Oy:s kundregister eller från den person som deltar i lotteriet eller tävlingen genom lotteri- eller tävlingsformuläret eller via sociala medier, till den del sociala medier används i samband med tävlingen.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som har definierats i denna beskrivning i elektroniska system och tjänster. Vi använder oss av externa servicepartners för att tillhandahålla system- och stödtjänster. Personuppgifterna kan överföras till servicepartners i den utsträckning som dessa genomför åtgärder inom ramen för det givna uppdraget. 

Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller till en internationell organisation och skyddsgarantier som används

Vi överför inga personuppgifter till tredjeländer utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstid för personuppgifter och kriterier för fastställande av lagringstid

Vi lagrar personuppgifter i enlighet med denna beskrivning enbart så länge och i den utsträckning som det är nödvändigt och tillämpar personuppgifterna för ovan nämnda behandlingsändamål.

Alla personuppgifter raderas senast inom en månad från att priset levererats.

Den registrerades rättigheter

Rätt till information

 • Den registrerade har rätt att få information om de uppgifter som samlas in om honom/henne, för vilket ändamål uppgifterna används, grunden för behandlingen av uppgifterna och till vem uppgifterna utlämnas.

Registrerade personer har följande rättigheter:

 • Rätt att få tillträde till uppgifterna och rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt att kräva radering av uppgifter ifall det inte finns rättsliga grunder för att lagra uppgifterna
 • Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
 • Rätt att förbjuda direkt marknadsföring
 • Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat (gällande automatisk behandling)
 • Rätt att få information om personuppgiftsincidenter

Om den registrerade vill utöva sina rättigheter eller få mer information om behandlingen av sina personuppgifter kan han eller hon kontakta S-Business’ kundtjänst: s-business@sok.fi.

Den registrerade har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om han eller hon anser att S-Business Oy bryter mot de tillämpliga dataskyddslagstiftning vid behandlingen av personuppgifterna.

Uppgifter som är betydelsefulla för automatiserat beslutsfattande eller profilering

Behandlingen av personuppgifter är inte relaterad till automatiserat beslutsfattande och personen profileras inte.

Följder av behandling av personuppgifter och allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Vi skyddar personuppgifterna omsorgsfullt under hela den tid de finns hos oss genom adekvata dataskydds- och datasäkerhetsmetoder.

Endast utnämnda arbetstagare till vilkas arbetsuppgifter behandling av personuppgifter hör och som arbetar för S-Business Oy eller i företag som agerar på uppdrag av eller för S-Business Oy, har rätt att använda S-Business tävlingsregister.

Datasystemet är skyddat och endast utnämnda användare har tillgång till det med sina personliga användarnamn och lösenord. Alla personer som behandlar uppgifter i S-Business kundregister har undertecknat ett sekretessavtal.

Vi utbildar regelbundet den personal som deltar i behandlingen av personuppgifter och vi ser även till att även personalen hos våra samarbetspartner förstår att personuppgifter är konfidentiella och att det är viktigt att de behandlas på ett säkert sätt. Vi väljer våra underleverantörer med omsorg. Vi uppdaterar kontinuerligt vår interna praxis och våra anvisningar.

Om personuppgifter trots alla våra skyddsåtgärder hamnar i fel händer, är det möjligt att någon försöker missbruka personuppgifter för Kontoinnehavarens räkning. Om vi upptäcker en sådan händelse, utreder vi omedelbart händelsen och strävar efter att förhindra skador. Vi informerar behöriga myndigheter och de registrerade om personuppgiftsincidenter i enlighet med lagstiftningen.

 

 • ABC
 • Sale
 • Alepa
 • Sokos Hotels
 • Kodin Terra
 • Coffee House
 • Amarillo
 • Rosso