Användningsvillkor för S-Business-mobilappen

Tjänsten S-Business-mobilapp

Dessa användningsvillkor tillämpas på användningen av S-Business-mobilappen. Godkännande av användningsvillkoren är ett villkor för att kunna aktivera tjänsten, vilket kortinnehavaren (”användaren”) som använder appen godkänner.

Tjänsten erbjuds av S-Business Oy (nedan ”S-Business Oy”). S-Business-mobilappen är en applikation avsedd för S-Business Oy:s kortinnehavare. Den möjliggör uppföljning av köp som gjorts med S-Business-kortet och tillägg av förklaring till köp samt mottagning av rabattkuponger som S-Business Oy skickar i mobilappen.

Du kan installera S-Business-mobil genom att ladda ner den gratis i appbutiken.

Gällande avtalsvillkor finns på S-Business Oy:s webbplats på www.s-business.fi.

Övriga villkor som tillämpas på mobilappstjänsten

Utöver dessa användningsvillkor tillämpas de allmänna kortvillkoren för S-Business-kortet på tjänsten. Användaren ska även beakta övriga villkor som nätoperatörer, enhetstillverkare samt övriga tredje parter ställer och som kan vara en förutsättning för användning av S-Business-mobilappen (nedan även ”mobilapp” eller ”app”) och tjänsten.

Avsluta användning av appen

Användaren kan avsluta användningen av appen genom att ta bort den från telefonen.

Ansvar för S-Business-mobilappen och dess innehåll

S-Business Oy förbehåller sig rätten att när som helst ändra appen som tillhandahålls och stänga den helt eller delvis av motiverad anledning. S-Business Oy ansvarar för de tjänster som används med hjälp av mobilappen enligt avtalsvillkoren för de aktuella tjänsterna. Störningar eller avbrott i internetuppkopplingarna kan påverka aktualiteten och visningen av uppgifter och innehåll i appen samt uppdateringen av uppgifter. S-Business Oy ansvarar inte för referensuppgifter som angetts av användaren själv. Referensuppgifterna visas på fakturan om användaren har angett dem innan S-Business Oy fakturerar. S-Business Oy ansvarar inte för fel eller brister i referensuppgifterna som beror på tekniska störningar.

S-Business Oy ansvarar inte för skada som orsakas av en tjänst som produceras av en annan tjänsteleverantör.

S-Business Oy ansvarar inte för innehåll, marknadsföring eller andra uppgifter i tjänster som via länkar i appen leder till andra tjänsteleverantörers webbplatser eller andra tjänster.

S-Business Oy ansvarar för marknadsföring och reklam som genomförs via mobilappen. För en produkt eller tjänst ansvarar den part som säljer eller producerar den.

Förmåner som tillhandahålls via S-Business-mobilappen gäller under den tid och på det verksamhetsställe som anges på förmånskupongen fram till utgången av förmånskupongens giltighet.

Dataskydd och användning av personuppgifter

Vid användning av appen sparas uppgifter i S-Business Oy:s kundregister. Där sparas de personuppgifter som användaren anger och de köptransaktioner som användaren gör. Uppgifter som erhållits vid användning av appen används för marknadsföring riktad till användaren samt för anpassning och utveckling av S-Business Oy:s innehåll.

Om behandlingen av personuppgifter och den registrerades rättigheter finns mer detaljerad information i S-Business Oy:s dataskyddsbeskrivning.

Kundregister

Uppgifterna som presenteras i tjänsten baserar sig bl.a. på den information som finns i S-Business Oy:s kundregister. Om behandlingen av personuppgifter och den registrerades rättigheter finns mer detaljerad information i S-Business Oy:s dataskyddsbeskrivning. Den gällande dataskyddsbeskrivningen finns på www.s-business.fi.

Informationssäkerhet

Användaren registrerar sig i mobilappen första gången genom att använda ett kortnummer och kortets pinkod. Vid registreringen ska användaren uppge sin e-postadress och sitt telefonnummer. När användaren loggar in på nytt är e-postadressen användarnamn för appen. Telefonnummerinformationen används för att kontakta användaren, till exempel i eventuella fall av missbruk av kortet.

Användaren får en bekräftelse på sin registrering. Den skickas till den e-postadress som användaren har uppgett. Samtidigt skapar användaren ett lösenord för mobilappen. Lösenordet behövs, om användaren glömmer sin pinkod för appen, loggar ut från appen eller loggar in i appen från en annan enhet. Användaren skapar en fyrsiffrig pinkod för appen med vilken användaren använder appen i fortsättningen.

Användaren är skyldig att förvara sin enhet på ett säkert ställe och ansvarar för att appen används på ett säkert sätt samt för dataskyddet i enheten.

Immateriella rättigheter

Appens samtliga immateriella rättigheter tillhör S-Business Oy eller tredje part som står i ett avtalsförhållande med S-Business Oy.

Information om S-Business Oy

Företagets namn: S-Business Oy
FO-nummer:    2389183-8
Hemort:     Helsingfors, Finland
Postadress:   S-Business Ab
         PB 80
         00088 S-GRUPP
Besöksadress:  Flemingsgatan 34
         00510 HELSINGFORS
Telefon:     010 768 0820

Forum och tillämplig lag

Eventuella tvister som gäller dessa tjänster behandlas antingen i tingsrätten på användarens hemort eller i Helsingfors tingsrätt. På dessa tjänster tillämpas Finlands lag.